SAHAGROUP FAIR

โครงการ Sahapat Admission

โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนระยะยาว จึงได้จัดโครงการ Sahapat Admission ต่อเนื่องมาแล้วกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (Admission) โดยเริ่มโครงการในปี 2541 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดติวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมสอบพร้อมลงสู่สนามสอบ โดยเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้กับการสอบได้ทุกระบบ ทั้ง O-NET, GAT, PAT และวิชาสามัญของระบบรับตรง โดยอาจารย์ชื่อดังจากสถาบันชั้นนำในเมืองไทย ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถดูการติวย้อนหลังได้ผ่าน www.sahapatadmission.com

และในครั้งนี้ยังมีเหล่าบรรดา “ไอดอลคนเก่งสายอาชีพ” ด้านต่างๆ อีกมากมายมาแนะนำถึงประสบการณ์ความสำเร็จในสายอาชีพ และเรียนอย่างไรให้ได้ทำงานในอาชีพทีเราถนัด ให้ข้อมูลตรง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมบูธค้นหาตัวตนสำหรับน้องๆเพื่อทดสอบว่า น้องๆถนัดและมีความสามารถทางด้านไหน จะได้ต่อยอดความถนัดและความสามารถในการศึกษาของตัวเองได้ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่สนามสอบได้ทุกมหาวิทยาลัย

โครงการ Sahapat Admission นับเป็นโครงการทบทวนความรู้ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมากว่า 3,000,000 คน โครงการได้มอบโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับนักเรียนแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย