SAHAGROUP FAIR

โครงการ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)

โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2559 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E2 : ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดค่านิยม แรงจูงใจให้เด็กมาเรียนอาชีวะมากขึ้น ตลอดจนเร่งผลิตผู้เรียนอาชีวะในสาขาที่ขาดแคลนให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน

ดังนั้น คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E2 จึงจัดให้มีโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) ขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ มีรูปแบบ การเรียนการสอน ที่เหมาะสม และสามารถเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาอื่นๆ ได้ โดยมีสถานประกอบการสนับสนุนในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้เทคโนโลยีในแต่ละสาขา ส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นั้น ได้พิจารณาคัดเลือกและลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาองค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด โดยมีรูปแบบการเรียน 2 ปี (เรียนภาคทฤษฏีในสถานศึกษา 1 ปี และ ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปี) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้และให้เกิดทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

>
>
>
>