SAHAGROUP FAIR

โครงการ นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย

โดย ความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์

• บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
• บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

มอบโอกาสทางการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชน รวมถึงร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและนานาชาติ โดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ “นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ ๕-๑๕ ปี จำนวน ๑๓๐ คน ได้เรียนรู้และฝึกฝน นาฏยศัพท์พื้นฐาน การรำไทย และการฝึกโขน กับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย ตลอดเดือนเมษายนของทุกปี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และจัดการแสดงผลสัมฤทธ ด้านนาฏศิลป์ไทยของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับผู้เรียน เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

>
>
>
>