SAHAGROUP FAIR

โครงการ Lion Oral Health Promotion and Prevention

โดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

สุขภาพช่องปากเป็นประตูสำคัญสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี สุขภาพช่องปากที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในวัยผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงและวัยผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากการมีเหงือกและฟันที่แข็งแรงจะสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียดและช่วยในการบดเคี้ยวอาหารที่มีเส้นใย เช่น ผัก ผลไม้ ทำให้อาหารสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มาก

นอกจากนี้การเป็นโรคช่องปากจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อทางระบบอย่างอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ไลอ้อนจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด เทศบาล ผู้นำศาสนา ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากในแต่ละช่วงวัย

การแปรงฟันที่ถูกวิธีเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นในการมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถยับยั้งการติดเชื้อไปสู่โรคอื่นๆ บริษัท ไลอ้อน จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการแปรงฟันที่ถูกวิธีในแต่ละช่วงวัย และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก การบริหารช่องปากให้แข็งแรงและส่งเสริมทันตบุคลากรให้เห็นความสำคัญของทันตกรรมป้องกันมากกว่าการรักษา ซึ่งจะส่งผลให้ลดการพบแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดภาระของรัฐบาล

>
>
>
>