SAHAGROUP FAIR

โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน

โดย ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุของการเกิดโรค การขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่แม่นยำเพียงพอ ตลอดจนขาดการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการป้องกัน ที่จะนำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม เราตระหนักดีว่าความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติมาจากพลังของผู้หญิง ที่มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้านและสตรีผู้สูงอายุในชุมชน ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 16 ปี ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม” โดยมีการดำเนินงานร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รณรงค์ ป้องกัน สนับสนุน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนจนขยายมาสู่แนวคิด “สานพลังประชารัฐ” ตอบสนองนโยบายเครือสหพัฒน์เพื่อสังคมจึงได้จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” ตั้งเป้าจัดโครงการฯ รณรงค์มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชนในเขตบางคอแหลม จำนวน 29 ชุมชน โดยเริ่มในปี 2560 ในรูปแบบของกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “รู้ทันมะเร็งเต้านม” พร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

>
>
>
>