SAHAGROUP FAIR

โครงการ สอนเย็บผ้าถุง สร้างอาชีพสู่สังคม

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม เป็นโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับสังคมชุมชน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำและนำองค์ความรู้ ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญการเย็บสินค้าที่มีคุณภาพ นำมาสร้างเป็นหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น 5 วัน โดยเปิดรับสมัคร ไม่จำกัดคุณสมบัติ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจจากครูฝึกมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายสอนให้ผู้ที่ไม่เคยเย็บให้สามารถเย็บเป็น เย็บได้หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพ

  • ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตร 13 รุ่น จำนวน 150 คน โดยผู้จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร
  • เป้าหมายต่อเนื่อง ปีละ 4-6 รุ่น ตามปริมาณความต้องการของผู้เรียน และจะต่อยอดในการสอนเย็บผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้างความหลากหลายในสินค้า และผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม