SAHAGROUP FAIR

โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางอาชีพ

โดย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

 โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจ 2 วัตถุประสงค์ด้วยกัน คือ 1.ต้องการเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าถ้าเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพผิวและวัย พวกเขาจะมีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านผิวพรรณ อาทิ สิวเรื้อรัง กระ ฝ้า ริ้วรอยก่อนวัย และมะเร็งผิวหนัง ฯลฯ การมีสุขภาพผิวที่ดีจะส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิต และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลง
2.คือการมอบโอกาสในการประกอบอาชีพบนเส้นทางสายความงามให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต

  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ ได้ดำเนินภารกิจในการให้ความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เราได้มีโอกาสเข้าไปสอนทักษะการเรียนแต่งหน้าเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ในกลุ่มผู้ต้องหญิงที่ใกล้ได้รับการพ้นโทษจากทัณฑสถานต่างๆ อาทิ ทัณฑสถานหญิงเรือนจำกลางคลองเปรม , ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 200 คน “OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ยังคงเดินหน้าดำเนินภารกิจดังกล่าว ณ สถาบันการศึกษาและทัณฑสถานต่างๆ ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้มีศักยภาพมากขึ้น