SAHAGROUP FAIR

โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน

โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 มีแผนงาน การบริหารจัดการในหลักการ “เกษตรแบบพอเพียง” โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

ในปัจจุบัน ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทาง “โครงการประชารัฐ” โดยร่วมกับโรงเรียนวัดหนองซิว จัดกิจกรรมโครงการเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ การเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดโคนน้อย

โครงการเกษตรฯจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มข้าวปลอดภัย ตำบลป่าสัก โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อผลิตข้าวปลอดสารพิษ และมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตข้าว อีกทั้งการมอบโคขาวลำพูน ให้เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก เพื่อให้เกษตรกรนำโคขาวลำพูนไปเลี้ยงหมุนเวียนภายในกลุ่มเป็นการสร้างอาชีพ และอนุรักษ์โคขาวลำพูนให้อยู่คู่กับจังหวัดลำพูนต่อไป

ในปี 2561 โครงการเกษตรฯ มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพิ่มจาก 30 ราย เป็น 61 ราย และมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำแนะนำ ข้อมูลวิชาการต่างๆ กับกลุ่มเกษตรกร เช่น การเลี้ยงไส้เดือน ปลูกฝรั่งกิมจู และปลูกข้าวปลอดภัย เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำการเกษตรแบบพอเพียงและงานการศึกษาทดลองต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยใช้แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะสังคมของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน