SAHAGROUP FAIR

โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้, การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์

จากสภาวะแวดล้อมที่ถูกทำลาย บริษัท ILC ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าไม้มีปัญหาไฟไหม้ และพื้นที่ป่าชายเลนที่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ ภายใต้กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ILC คืนชีวิตให้ผืนป่ามอบสีสันให้โลกสวยงาม” สานพลังความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ชุมชน โรงเรียน วัด ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 82,000 ต้น ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 68 ล้านkg.co2 อีกทั้งยังส่งเสริมรายได้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น ชุมชนภูหลง จ.ชัยภูมิ, บ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ, คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น

บริษัท ILC ยังได้จัดกิจกรรม “ILC มอบชีวิตใหม่ให้เต่าสู่สีสันท้องทะเลไทย” กิจกรรม การอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 มาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 6 ปี จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ และอนุบาลเต่าทะเล ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 266 ตัว สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลเต่าทะเล สานพลังความร่วมมือระหว่าง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ส่งเสริมคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์เต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ สนับสนุนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้คนไทยหันมาใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป็นระยะเวลากว่า 47 ปี ที่บริษัท ILC พัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางให้เติบโตควบคู่ไปกับพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กรให้มีหัวใจสีเขียวเป็นหนึ่งเดียวกัน ได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาสังคมที่เป็นรากฐานของการพัฒนาตนเอง พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป