SAHAGROUP FAIR

โครงการ Science on Mobile

โดย บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในด้านของการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความสวยความงาม ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆมาร่วมคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ขาดแคลนลงเป็นอย่างมาก ทำให้มีผลต่อการสรรหาว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์เข้ามาทำงานในองค์กรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อาศัยอยู่โดยรอบชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ จึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในชุมชนให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่สอดรับกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน แต่ด้วยข้อจำกัดของห้องวิทยาศาสตร์ที่สามารถลงทุนสร้างได้เพียงปีละ 1 ห้อง จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ โครงการ Science on Mobile จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านวิชาวิทยาศาสตร์ แบบActive Learning โดยมุ่งเน้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ลงลึกในภาคปฏิบัติ ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นและเกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น จากผลการติดตามโครงการ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 21 โรงเรียน คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนด้วยรถโมบายมากกว่า 80%

ด้วยความต้องการของนักเรียนและโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน แม้จะใช้นักศึกษาภาควิชาคุรุศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็ตาม ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์ในประเด็นดังกล่าว โครงการ The Smart Science Teacher จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกให้มีความสามารถในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในภาควิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมี ด้วยรถโมบายวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สามารถสอนได้ในทุกสถานที่แม้ว่าจะไม่มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงสามารถตอบโจทย์ความไม่เพียงพอของอาจารย์จากภาคมหาวิทยาลัยของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในภาคตะวันออกได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อทำหน้าที่ของความเป็นครูวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพ